Rượu Bàu Đá

Rượu Bàu Đá

Kết luận tạm thời của ông chủ nhiệm “Ủy ban ăn nhậu xuyên quốc gia” Nhà thơ Nguyễn Duy, người được nhà văn Nguyễn Quang Sáng đánh giá là khá sành về rượu, là – Rượu Bàu Đá là danh tửu đệ nhất của đất nước. May ra, ở cái “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” này [...]