Văn hóa rượu

Văn hóa rượu

Có nhiều nguyên nhân khiến người ta uống rượu, nhưng có thể quy về hai nhóm chính: những nguyên nhân thuộc về xã hội vầ những nguyên nhân thuộc về cá nhân.
Những nguyên nhân về xã hội, ví dụ như cần thảo luận về những dự án làm ăn, những điều tế nhị có thể [...]